Els racons són una estratègia organitzativa de treball que dóna resposta a la diversitat d’interessos, de capacitats i de ritmes d’aprenentatges de cada nen afavorint l’autonomia i donant-li la possibilitat d’organitzar la seva feina i assumir responsabilitats.

Els racons van lligats a les àrees d’aprenentatge (llenguatge, matemàtica i observació) i es van modificant a mesura que avancen els aprenentatges.

Els racons ens permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.

Es promou que les activitats proposades fomentin l’autonomia i la confiança dels infants, necessitant el suport del mestre en moments puntuals com a guies del procés d’ensenyament aprenentatge.

Organitzats en grups  reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Les mestres (dues a l’aula) portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg de dues sessions per tots els diferents racons de treball.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d’aprenentatge adaptades als seus coneixements previs, i adaptant-se al ritme i les necessitats de cadascú.