DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 

Identitat:                                              CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT

NIF:                                                     R-0800856-G

Adreça postal:                                     C/ TAMARIT, 80  -08004-  BARCELONA

Telèfon:                                               93 424 02 30

Correu electrònic:                                 administracion@jmtamarit.es

Dades de contacte del Delegat

de Protecció de Dades:                        dpd@extradat.es

 

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Gestionar la relació amb alumnes, els seus pares/mares, tutors/res o representants legals.
 • Exercir la docència
 • Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors
 • Gestionar las vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats
 • Gestió administrativa i comercial amb els proveïdors de productes i serveis
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

 • Les imatges es conservaran durant el període màxim de 30 dies
 • Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la vinculació entre les parts
 • Les dades personals es conservaran el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

 

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament de les dades dels alumnes està emparat per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)
 • El tractament es realitza per obligació legal del responsable
 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS

 DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
 • JESÚS-MARIA CLAUDINA ESCOLA TAMARIT utilitza la plataforma SM EDUCAMOS propietat de TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA, S.L.U. amb CIF B-86267432 amb l’única finalitat de gestionar, a través dels seus diferents mòduls, funcionalitats i aplicacions associades, els diferents processos de l’activitat del Centre (gestió administrativa, econòmica i acadèmica, serveis auxiliars, comunicacions, etc.) que afecten cada Usuari, d’acord amb la relació que hi té (alumne, pare/representant legal, professor, personal administratiu, etc.).
 • JESÚS-MARIA CLAUDINA ESCOLA TAMARIT i la CONGREGACIÓN DE JESÚS-MARÍA PROVINCIA DE ESPAÑA (Orgue de Govern de la Congregació de Jesús-María a Espanya que ostenta la representació de la titularitat del centre) amb CIF R-2802173-A actuen com a corresponsables dels següents tractaments: Dades d’alumnes, exalumnes, pares i mares i/o tutors i tutores i personal del centre. La finalitat del tractament per part de l’orgue de govern es la d’auditar als centres educatius que formen part de la Congregació de Jesús-María

 

 

 

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT, C/ TAMARIT, 80 -08004-  BARCELONA
 • Mitjançant un escrit dirigit a CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT a l’adreça de correu electrònic: administracion@jmtamarit.es.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

 

 

En compliment del Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)  i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT  informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Instagram i Youtube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 

Dades de CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT :

R-0800856-G

C/ TAMARIT, 80  -08004-  BARCELONA

administracion@jmtamarit.es

https://jmtamarit.es/web/

 

 

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT, mostrant així interès en la informació que es publiciti  a  la  Xarxa.  En  unir-se  a  la nostra  pàgina,  ens  facilita  el seu  consentiment  pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT  té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dintre  de la mateixa Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitats davant CASA DE JESÚS-MARÍA ( ESCOLA TAMARIT), dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic administracion@jmtamarit.es d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només  podrà satisfer-se  en  relació  a  aquella  informació  que   es trobi sota el control de CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT, per  exemple, eliminar  comentaris  publicats  en  la  pròpia  pàgina.

Normalment,  aquest  dret deurà exercir-lo davant la Xarxa Social.

 • Supressió i/o Oposició: Com  en  el  cas  anterior,  només  podrà  satisfer-se  en relació  a aquella informació que es trobi sota el control de CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

 

L’usuari  sempre pot  controlar  les seves connexions,  eliminar  els  continguts  que  deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això deurà accedir a la seva configuració de privacitat.

 

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos,  gaudir dels  drets  d’autor i de propietat  intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que  infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres  usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT, però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

CONCURSOS I PROMOCIONS

CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i  amb  qualsevol  altra  norma  que  li  sigui  aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 

PUBLICITAT

CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CASA DE JESÚS-MARÍA ESCOLA TAMARIT  perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

 

Instagram:        http://instagram.com/about/legal/privacy/#

You Tube:         https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/