Degut a la importància que té l’aprenentatge de les llengües a la nostra societat actual, nosaltres comencem amb l’aprenentatge de la llengua anglesa a I2. Així doncs, els nostres alumnes fan entre una, dues i tres sessions setmanals d’aquesta llengua.

A l’aula d’anglès aprofitem la capacitat dels nens per aprendre coses noves, utilitzant una metodología basada en la comunicació i la comprensió oral. Utilitzem tècniques dinàmiques i materials apropiats per l’edat i el desenvolupament dels nens.

OBJECTIUS:

  • Despertar l’interès per la llengua anglesa per tal de comunicar-se en jocs i d’altres activitats d’aula.
  •  Aprendre a reconèixer sons anglesos.
  • Agafar el ritme i l’entonació de les cançons i coordinar l’expressió corporal.
  • Estimular la socialització mitjançant jocs i activitats.

ACTIVITATS:

  •  Contes senzills.
  • Cançons, poesies, rimes.
  •   Jocs de tot tipus (de moviment, de percepció, d’atenció, de seriació, etc…)
  • Dramatitzacions
  •  Puzzles